Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

POŽARNA SEZONA SE DOČEKUJE SA POBOLJŠANIM RESURSIMA

11.07.2019
image

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici uvojila Informaciju o pripremi za požarnu sezonu prilikom čijeg predstavljanja je istaknuto da se požarna sezonu dočekuje spremnije i sa poboljšanim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima u odnosu na prethodnu.

„Organizovanije se pristupilo sprovođenju preventivnih aktivnosti, a svi subjekti u sistemu zaštite i spašavanja su iskazali visok stepen zainteresovanosti i spremnosti da daju doprinos u pripremi požarne sezone“, kaže se u saopštenju.

Kroz različite vidove komunikacije lokalnim samoupravama je, kako se dodaje, sugerisano na odgovornost i obaveze koje imaju u prevenciji i operativnim aktivnostima u procesu gašenja požara na svojoj teritoriji.

Ističe se da je Vlada zadužila sve subjekte sistema zaštite i spašavanja da nastave sa aktivnostima na sprovođenju zaštite od požara na otvorenom prostoru i da sve raspoložive ljudske i materijalne resurse u slučaju potrebe stave u funkciju gašenja požara.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registarciji vozila sa Implementacionim sporazumom.

Dokumentom se, kako je saopšteno, uređuju odnosi između ugovornih strana kada je u pitanju prekogranična saradnja koja se odnosi na borbu protiv terorizma, prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija kao i sprovođenje Konvencije policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, slanje i upoređivanje DNK profila, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila.

„Na taj način ugovorne strane namjeravaju da ojačaju prekograničnu policijsku saradnju u borbi protiv prijetnji po javnu bezbjednost u smislu spriječavanja, otkrivanja i vođenja istraga krivičnih djela kako to predviđa Konvencija“, precizira se u saopštenju.

Vlada je donijela Strategiju za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata za period 2019 – 2023. godine sa Akcionim planom za period 2019-2020, koja je kreirana sa ciljem sprovođenja vizije kontinuiranog unapređenja sistema integrisanog upravljanja kvalitetom i postizanja visoke bezbjednosti zdravstvenih usluga.

Kako se navodi, kao ključni prioriteti, pored ostalog, definisani su neprekidno unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i bezbjednosti pacijenata, praćenje napretka u zdravstvenoj ustanovi od jednog do drugog perioda akreditacije – hronološko upoređivanje.

Prioriteti su i obezbjeđivanje ujednačeno visokog kvaliteta zdravstvenih usluga i bezbjednosti svih pacijenata u državi i van nje, sticanje većeg povjerenja pacijenata i potpuno praćenje postupaka i evidencija, uz poštovanje načela najbolje stručne prakse.

Vlada je usvojila Nacionalni okvir interoperabilnosti kojim su prepoznati postulati interoperabilnosti, kao ključni aspekti ponašanja organa vlasti prilikom pružanja javnih elektronskih usluga koji kreiraju mjere interoperabilnosti.

U ovom dokumentu, kako navodi, identifikovana su četiri sloja izazova interoperabilnosti - pravni, organizacioni, semantički i tehnički, istovremeno ukazujući na suštinsku ulogu upravljanja kako bi se osigurala koordinacija relevantnih aktivnosti na svim nivoima javne uprave.

„Nacionalni okvir interoperabilnosti kaokonceptualni model za javne usluge obuhvata projektovanje, planiranje, razvoj, rad i održavanje integrisanih javnih usluga na svim nivoima vlasti od lokalnog do nivoa države“, dodaje se u saopštenju.

Usvojen je i Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana Nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena za period 2018-2020. za izvještajni period januar-jun ove godine.

Vlada je donijela Uredbu o načinu pretvaranja posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju, odnosno poslovne prostorije u posebni ili zajednički dio stambene zgrade.

Razlog za donošenje ove Uredbe je, kako je saopšteno, promjena pravnog osnova, odnosno normi kojima je propisano ovlašćenje za donošenje ovog propisa.

„Odredba Zakona o održavanju stambenih zgrada je promijenjena na inicijativu jedinica lokalne samouprave, odnosno Zajednice opština Crne Gore, na način što je osim prenamjene stambenih prostora u poslovne prostorije dato ovlašćenje za promjenu namjene poslovnih prostorija u stambene, ali samo onih čija je namjena promijenjena kroz postupak po važećoj uredbi“, pojašnjava se u saopštenju.

Dodaje se da su odredbe Uredbe usklađene sa novim rješenjima sadržanim u Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata koja se odnose na prenamjenu stambenih u hotelske kapacitete, što je po važećoj Uredbi bilo moguće, iako namjena prostora na kojima su izgrađeni ti kapaciteti u planskom dokumentu nije turizam.

U okviru sprovođenja Zakona o bezbjednosti hrane i kontinuiranog usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište.