Logo Icon

Radio i Televizija Nikšić

image

SENAT UCG: JEDNOGLASNO ZA POVLAČENJE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

13.01.2021
image

Senat Univerziteta Crne Gore je na sjednici koja je održana 23. decembra 2020. godine, jednoglasno donio zaključak da se podnese prijedlog o povlačenju iz skupštinske procedure prijedloga izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, jer u izradi tog Predloga zakona nijesu bili uključeni predstavnici Univerziteta Crne Gore.

Kako su predložene izmjene Zakona od suštinskog karatera za organizaciju i poslovanje Univerziteta Crne Gore, a kako su takvim načinom predlaganja isključeni svi relevantni činioci i akademska zajednica, tako je značajno narušena autonomija Univerziteta Crne Gore, zagarantovana Ustavom i Zakonom o visokom obrazovanju.

Zaključak Senata, kao obavezujući akt prosljeđen je predlagaču (Skupštini Crne Gore), a akademskom osoblju UCG-a upućena je dobrovoljna inicijativa (peticija), u skladu sa njihovim pravom na slobodu misli i ideja, kojom je data mogućnost transparentne kritike svakom pokušaju politizacije, diskriminacije i pritisaka na najveću visokobrazovnu, naučnu, umjetničku i kulturnu instituciju u Crnoj Gori.

Ignorisanjem instituta javne rasprave, poput njenih političkih prethodnika kako je istakla poslanica Bošnjak i unaprijed uskraćujući i omaložavajući mišljenja, prava i slobode svojih kolega profesora, ukazuje se da postoji opravdana bojazan od zakonske argumentacije, stručnih komentara i konstruktivnih predloga akademske zajednice. Ovakvi pojedini medijski i politički stavovi predstavljaju u najblažoj mjeri namjerno distanciranje, a u najtežem slučaju marginalizaciju i diskriminaciju akademske misli.

Populističke izjave o “zatvorenosti i muku akademske zajednice, netransparentnosti, lobiranju, poslušnicima, namještanju itd„ u obrazloženju Predloga izmjene Zakona, su neumjerene i neosnovane jer ih upravo univerzitetski profesori, brojnim primjerima građanskog aktivizma i političkog djelovanja uporno demantuju. I dalje su isti zaposleni na Univerzitetu Crne Gore, i dalje se ravnopravno biraju u akademska zvanja, i dalje se objektivno i profesionalno verifikuje i nagrađuje njihov naučni i stručni doprinos, poštujući isključivo zakonske i statutarne odredbe.

Postojeći Zakon o visokom obrazovanju nastao je na osnovu višestruke institucionalne i međunarodne evaluacije univerziteta u Crnoj Gori, usaglašen je sa EU standardima i međunarodnom obrazovnom praksom. Sastav bilo kojeg organa na Univerzitetu Crne Gore, koji odlučuje o izboru rektora, dekana ili direktora većinski čine zaposleni na Univerzitetu, izabrani predstavnici profesora, studenata i Sindikata, kako bi se upravo osigurala depolitizacija izbornog procesa, autonomija akademskih struktura i profesionalna razvojna politika. Trenutno važeći Zakon o visokom obrazovanju obezbjeđuje ravnopravan udio i jednake mogućnosti predstavnika svih organizacionih jedinica u procesu izboru rektora. Izbor rektora se obavlja posredstvom javnog konkursa i kroz dva nivoa odlučivanja, davanjem mišljenja Senata i postupkom tajnog glasanja na Upravnom Odboru UCG. Na javni konkurs se može prijaviti bilo koje lice sa akademskim zvanjem redovnog profesora. Prilikom zadnjeg reizbora rektora UCG 2020. godine Senat UCG i Upravni odbor UCG prilikom tajnog glasanja dali su jednoglasnu podršku programu rada za naredni mandatni period.

Poštujemo pravo iznošenja ličnih stavova, ali očekujemo konstruktivne i utemeljene kritike, a ne demonstraciju političkog intervencionizma, populističke kombinatorike i personalnih animoziteta. Univerzitet Crne Gore je mjesto znanja, nauke, kulture i kritičke svijesti, a ne senzacionalizma, dogmatizma i revanšizma. Jedini koji uporno pokušavaju da guraju politiku i vrše pritisak na Univerzitet Crne Gore, mješajući se u njegovu autonomiju i akademske slobode, kroz nestrpljive predloge izmjena Zakona o visokom obrazovanju i targetiranje upravljačkih struktura kao “dežurnih krivaca”, su upravo predstavnici pojedinih političkih partija.